Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προοίμιο

Η παρούσα Πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ 2016/679 (General Data Protection Regulation, εφεξής «ΓΚΠΔ») που τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018.

H «ERA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (εφεξής «ERA») έχει ως κύριο αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, καθώς και επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ταξιδιών. Η έδρα της είναι στην Αθήνα, στην οδό Ασκληπιού 17 και αυτή αποτελεί και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε αλληλογραφία. Η διεύθυνση ιστοτόπου της ERA είναι η www.era.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι +30 210.36.34.944. Εάν κάποιος χρήστης που εισέρχεται στο Δικτυακό Τόπο έχει οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την παρούσα Πολιτική μπορεί να απευθύνεται στην ERA και να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις CCharalambous@era.gr και ICharalambous@era.gr .

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ERA χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») των φυσικών προσώπων (εφεξής τα «Υποκείμενα Δεδομένων ») που της γνωστοποιούνται είτε κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου είτε μέσω της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της ERA (συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις και χρησιμοποίηση εν γένει  τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει η ERA) είτε μέσω συμβάσεων με τα Υποκείμενα Δεδομένων (π.χ. συμβάσεις με εργαζόμενους της ERA). Επίσης, η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποία η ERA συλλέγει, διαβιβάζει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων και καθορίζει τις πρακτικές της σχετικά με την ασφαλή επεξεργασία αυτών.

Παρέχοντας Προσωπικά Δεδομένα στην ERA (είτε άμεσα είτε εμμέσως επιτρέποντας σε άλλο πρόσωπο να παράσχει Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό των Υποκειμένων Δεδομένων), τα Υποκείμενα Δεδομένων συμφωνούν ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στον τρόπο με τον οποίο η ERA χρησιμοποιεί τα Προσωπικά τους Δεδομένα και συναινούν στη συλλογή, μεταβίβαση, επεξεργασία, χρήση και γνωστοποίηση αυτών, όπως περιγράφεται στην παρούσα. Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα Δεδομένων δεν συμφωνούν με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Πολιτικής, παρακαλούνται να μην παράσχουν Προσωπικά Δεδομένα. Εάν δεν παράσχουν Προσωπικά  Δεδομένα, ή ανακαλέσουν τη συγκατάθεση που έχουν παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα της ERA να  παράσχει υπηρεσίες ή να επηρεάσει δυσμενώς τις υπηρεσίες που μπορεί να  παράσχει η ERA.

Η παρούσα Πολιτική δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Υποκειμένων Δεδομένων οι οποίοι χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο της ERA και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Δικτυακού Τόπου της ERA. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ERA δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν τα Υποκείμενα Δεδομένων που χρησιμοποιούν  τις σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου της ERA στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας Πολιτικής.

 

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Α. Η ERA συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα όταν:

 • τα Υποκείμενα Δεδομένων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της (συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις και χρησιμοποίηση εν γένει τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει η ERA) κι όταν τα Υποκείμενα Δεδομένων, μέσω του Δικτυακού Τόπου της ERA, εγγράφονται, συμπληρώνοντας φόρμα εγγραφής, στα διαφημιστικά/ενημερωτικά/προωθητικά του προγράμματα για προσεχείς εκδηλώσεις / συνέδρια (εφεξής «Ενημερωτικά Προγράμματα»).
 • τα Υποκείμενα Δεδομένων επικοινωνούν με την ERA μέσω του Δικτυακού της Τόπου
 • συνάπτει συμβάσεις με τα Υποκείμενα Δεδομένων
 • τα λαμβάνει από τρίτους (π.χ. εταιρείες, τουριστικά πρακτορεία) στα πλαίσια συνεργασίας και παροχής πληροφοριών.

Β. Στο ως άνω πλαίσιο η ΕRA ενδέχεται να συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους Προσωπικών Δεδομένων:

 • πληροφορίες που παρέχουν τα Υποκείμενα Δεδομένων προς τον σκοπό επικοινωνίας με την ERA, εγγραφής τους στα Ενημερωτικά Προγράμματα καθώς και χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της
 • οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν  στην ERA (είτε μέσω του Δικτυακού της Τόπου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και είναι σχετικές προς τον σκοπό εκπλήρωσης προσωπικών αιτημάτων τους  και που άπτονται του αντικείμενου της ERA (διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ταξιδιών) – στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες ενδέχεται να εκτείνονται και στα μέλη οικογένειας των Υποκειμένων Δεδομένων –
 • οποιεσδήποτε πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην ERA προς το σκοπό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης μαζί της
 • δεδομένα που αποστέλλουν τρίτοι (π.χ. εταιρείες, τουριστικά πρακτορεία) στην ERA στα πλαίσια συνεργασίας και παροχής πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που δύναται να συλλέγει η ERA από τα Υποκείμενα Δεδομένων είτε κατά τη διάρκεια της εκ μέρους τους χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού της Τόπου, επικοινωνίας τους με την ERA και εγγραφής τους στα Ενημερωτικά Προγράμματα, είτε μέσω της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της ERA (συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις και χρησιμοποίηση εν γένει  τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει η ERA) είτε μέσω συμβάσεων με τα Υποκείμενα Δεδομένων (π.χ. συμβάσεις με εργαζόμενους της ERA)  είναι οι ακόλουθες:

 • Προσωπικά Στοιχεία (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail)
 • Οικονομικά Δεδομένα (π.χ. Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας)
 • Δεδομένα Εργασίας (π.χ. Απασχόληση, Θέση / Τίτλος Εργασίας, Τόπος Εργασίας)

 

Γ. Η ERA χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων  για τους ακόλουθους λόγους:

 • την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών στα Υποκείμενα Δεδομένων
 • την ενημερωτική υποστήριξη των Υποκειμένων Δεδομένων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του Δικτυακού Τόπου της ERA
 • την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα που απευθύνουν στην ERA τα Υποκείμενα Δεδομένων
 • την ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με νέες προσφορές / κατηγορίες υπηρεσιών μέσω της αποστολής σε αυτούς προωθητικών / ενημερωτικών δελτίων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) και/ή sms, εκτός και εάν έχουν ζητήσει να μη λαμβάνουν τέτοια ενημερωτικά δελτία.
 • για εσωτερικούς σκοπούς της ERA και σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας
 • προς το σκοπό εκτέλεσης εκ μέρους της ERA συναφθείσας σύμβασης
 • για άλλους σκοπούς όπως προβλέπεται ή απαιτείται από το νόμο (π.χ. συμμόρφωση της ERA με νομική της υποχρέωση, ή για την προστασία των ζωτικών της συμφερόντων ή των συμφερόντων των Υποκειμένων Δεδομένων ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ERA)

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων

Η ERA λαμβάνει κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων, καθώς και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων. Η ΕRA χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες για την ασφάλεια προκειμένου να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων από τυχόν παράνομη καταστροφή, απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, χρήση ή γνωστοποίηση.

Η ΕRA θα διαγράψει ή θα προβεί σε επανα-ταυτοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την εκτέλεση των επιχειρηματικών της σκοπών ή/και για την εκτέλεση εκ μέρους της συναφθείσας σύμβασης ή/και για νομικούς λόγους, ή όπως άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Μη Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, η ERA δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων σε κάποιο τρίτο μέρος.

Περαιτέρω, η ERA δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων της σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα παρά μόνο:

α) εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή τους και (i) το τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάτης / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών της ΕRΑ) έχει παράσχει σαφείς εγγυήσεις σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διέπουν την προς εκτέλεση επεξεργασία και (ii) το τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάτης / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών της ΕRΑ) έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με την ERA με την οποία τίθενται για το τρίτο μέρος υποχρεώσεις παρόμοιες με αυτές που υπέχει η ERA σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων

β) εάν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης της ERA με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο τυχόν εισαγγελικές, αστυνομικές, ανακριτικές και δικαστικές αρχές, ανταποκρινόμενη σε αίτημά τους

γ) σε σχέση με τυχόν νομικές/δικαστικές διαδικασίες ή επικείμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες

δ) προς τον σκοπό σύστασης, άσκησης ή υπεράσπισης των εννόμων συμφερόντων της, – συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε ρυθμιστικές, διωκτικές ή άλλες αρχές για σκοπούς αποτροπής και αντιμετώπισης απάτης, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης υπηρεσιών και παράνομης δραστηριότητας-.

Η ERA δεσμεύεται να μη διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Υποκειμένων Δεδομένων εκτός αν η ΕRA και οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων έχουν συνάψει και χρησιμοποιούν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες αποτελούν παράρτημα της απόφασης της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2010 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (2010/87/ΕΕ).

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει αυτόν ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές:

 • Ενημέρωσης για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, καθώς και της νομικής βάσης για την επεξεργασία αυτή και όλων των πληροφοριών που αφορούν στην επεξεργασία αυτή
 • Πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας Δεδομένων που τους αφορούν
 • Διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων
 • Φορητότητας των Προσωπικών τους Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα των Υποκειμένων Δεδομένων να λαμβάνουν δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων ή για οποιαδήποτε απορία τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με την ERA:

 • Μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@era.gr ή
 • Με επιστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Προοίμιο της παρούσας

Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν επίσης να ανακαλούν οποτεδήποτε τη συναίνεσή τους όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) με έναν εκ των ως άνω δύο (2) αναφερόμενων τρόπων.

Επιπλέον, τα Υποκείμενα Δεδομένων  διατηρούν (α) το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr) και (β) το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάστηκαν τα Προσωπικά τους Δεδομένα.

 

Δεσμοί (“links”)  προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Η ERA μέσω του Δικτυακού της Τόπου ενδέχεται ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει  δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η ERA δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές των δικτυακών αυτών τόπων. Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέξουν να μπουν σε ένα συνδεδεμένο δικτυακό τόπο, συμφωνούν ότι η ERA δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του δικτυακού αυτού τόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για:

 • τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων σε αυτούς τους  δικτυακούς τόπους
 • το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων
 • τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων από άλλους

Η ERA συμβουλεύει τα Υποκείμενα Δεδομένων  να φροντίζουν προκαταβολικά και να ελέγχουν πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε δικτυακό τόπο ή κινητή εφαρμογή που συνδέονται, προτού εισαγάγουν οποιαδήποτε Προσωπικά τους Δεδομένα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος, τις διατάξεων του ΓΚΠΔ ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 καθώς και από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει τον ΓΚΠΔ ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

 

Τροποποιήσεις

Η ERA διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει περιστασιακά την παρούσα Πολιτική και να αναρτά την πιο πρόσφατη εκδοχή στον Δικτυακό της Τόπο οποτεδήποτε χωρίς σχετική ανακοίνωση. Εάν γίνουν ουσιώδεις τροποποιήσεις η ERA μπορεί είτε να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση σχετικά με τις αλλαγές στον Δικτυακό της Τόπο είτε να ειδοποιήσει τα Υποκείμενα Δεδομένων στέλνοντας ειδοποίηση μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και του αριθμού κινητού τους τηλεφώνου που της έχει δοθεί από αυτούς. Η ERA ενθαρρύνει τα Υποκείμενα Δεδομένων να ανατρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στον Δικτυακό της Τόπο και να ελέγχουν αν έχουν υπάρξει τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και να ανατρέχουν κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική για να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ERA συντελεί στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει.

Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων συνεχίσουν τη χρήση του Δικτυακού Τόπου της ERA, αυτό συνεπάγεται ότι συμφωνούν με την παρούσα Πολιτική και τις όποιες ενημερώσεις. Εάν κάποιο Υποκείμενο Δεδομένων δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ERA.

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21 Μαΐου 2018.